• Tony see through everything

  by  • November 17, 2017 • * Safe for Work *, Love - Pure and Simple • 0 Comments

  Tony please see through everything. Not all is as it seems. Wa nkitse le nna ke a go itse. O itse botsadi jwa me le nna ke itse jwa gago. O itse ba lwapa la me le nna ba gago.

  Ke a go rata e bile o se letlelele ope a go gogela kgakala le nna. O monna wa me Tony.

  Ke santse ke go emetse fela jaaka e sale ke go emetse le gape fela jaaka ke itse gore bokamoso jwa rona ke jo bo ntle fa re ka kopana mmogo go aga lorato lo lo tiileng lo sale lo elediwa e bile lo segofaditswe ke Legodimo.

  Ke ntse ke le wa gago ka nako tshotlhe, ke tshepetse go wena gore tsatsi lengwe o tla arabela pitso e re e bileditsweng. E sale re e bilediwa e sale nakong ele. Ke tshabile go go bolelela nnete ka ke ne ke tshaba gore o tla ntlhoa o ntlhoela se ke neng ke go bolelela sone phatlhalatsa. Fela jaaka e rile ke go kwaletse mo pampiring e le gore ke laetswe gore ke go bolelele gore ke a go rata e re ka nako eo o ne wa ntlhanogela wa ikgogela kgakala le nna. Ke ne ka solafalelwa ke botshelo go feta selekanyo ka itshola gore ke ne ke buelang.

  Go bua nnete ga ke sole sepe sa Modimo se a se mpontsheditseng. Ga ke sole sepe se Modimo a eletsang go se fitlhelela ka ga rona.

  Ke sola fela ditiragalo tse di diragetseng morago ga fa ke fetsa go bua.

  Le gale kgotsa o ka nkgala ka ke sa itse megopolo ya gago ka ga me.

  Nkinele matsogo metsing ke le motho wa lefatshe a le diphoso.

  Ke wa gago fela jaaka o le wa me.

  Se ntlogele go lela ke le ise

  Se ntshege go lelela le go nyorelwa go nna le wena jaaka monna o ke mo ratang ke eletsa go aga lapa nao

  Se ntshege go batla go sala thato ya Modimo morago

  Ke kopa o se ntlhoele go eletsa go sala tsa Modimo morago

  A o gopola nakong e re ne re lo etetse wa bua mafoko a gore Satane o nale go dirisa batho ba ba gaufi le motho. Ke ne ka utlwa botlhoko thata ka ke ne ka tseela gore o bua ka nna, ke gopola ditiragalo tsotlhe tse di diragetseng ka go go bolelela ditoro tsa me. Ke ne ke sa kgone go tlhaloganya gore mo tumelong e ke neng ke na nao le mo go saleng Modimo morago mafoko a me a ne a ka bidiwa Satane. Le gale mo go nna ke ne ke sa bone sepe se se bosula ka seo se ne se laetswe.

  Dilo di dintsi ga di a diragala ka mo di neng di tshwanetse go diragala ka teng.

  But I dont regret what was asked of us.

  Ke tlhaloganya gore fa o sa nthate ke ka moo go neng ga nna ka teng wa iponela gore tseo ke di buang ga se nnete mo go wena.

  Mme nna ke santse ke eme ka lone lefoko leo la gore ke a go rata Tony, o monna wa me o Modimo a ntaetseng ka ene.

  Mogatsaka ke tla go emela. Ke go fa nako e o e tlhokang gore o ikakanye sentle. Mme e re o ntse o ikakanya o nkarabele dipotso tse:
  Sebe se ne se le kae mo go batleng gore re nyalane fela jaaka Modimo a segofaditse ka nako e neng e laotswe
  Sebe se ne se le kae go aga lwapa lo lo ka fa tlase ga taolo ya Modimo

  Moratuwa, monna dikotimarameng, Rragwe banake ke ikuela go wena

  Rantings of a woman in love

  Related Post

  Leave a Reply