• Lorato e leng kgarakgatshego ya me

  by  • September 6, 2017 • * Safe for Work *, Love - Pure and Simple • 0 Comments

  Kgarakgatshego ya moya

  Go botlhoko go rata o sa ratwe

  Go botlhoko go tlhoka motho a sa go tlhoke

  Mme le mo nneteng ya botlhoko jwa me ke dudueletsa Morena go lerato le ke nang le lona go wena mogatsaka

  Ka lone ke itse botlhoko jwa pelo

  Ka lone ke itse go tlhorisega ga pelo, moya le tlhaloganyo

  Ka lone ke itse gore go rata motho go fitisisa go ntse jang

  Ka lone ke itse boitumelo jwa pelo le moya

  Ka lone ke itse ebile ke bona lesedi je le le tlisang mo botshelong

  Ka lone ke tlhaloganya se se nnang se utlwisa Modimo botlhoko ka ga rona bana ba gagwe. Go tlhola batho ba gago mo setshwanong sa gago, go ba fa di tshegofatso le di talente tse ba ka itshedisang ka tsone, go fa batho ba gago Lefoko la gago le le boitshepo go ba kaetsa tsela tsa go gore ba se latlhege, mme se re nnang re go leboga ka sone ke go tlhoka tumelo, go se go rateng ka pelo le mewa yotlhe fela jaaka o re rata, go se lateleng ditaelo tsa gago ka tlhoafalo le boikokobetso. Wena Sedi je legolo la matshelo a rona. Wena o rometseng morwao go re swela. Wena o lorato lwa gago lo gaisang marato otlhe. Wena bogolo jo bo gaisang bogolo jotlhe. O tswelela go nna pelotelele le rona. O tswelela go nna o re rata ka re le ba gago. Ke ikobela go wena Sedi je legolo la lefatshe go tswelela go nthuta tsela tsa gago, go tswelela go mpontsha bogolo jwa gago. Nkobe jaaka thupa e sale metsi Morena go ntira se o eletsang ke nna sone. Fa ke santse ke tshela ke kgona go hema ke wa gago. Phatlhalatsa tse o sa dirateng go nna gore ke lebege ke le o o ka ipilang ka ene. Go ipela ka nna mo sephiring sa gago. Nna le wena ka nako tsotlhe. Ke go rorisetsa bogolo jwa gago. Ke go lebogela bontle le botshelo jwa bao ke ba ratang. Ba ntshegofaletse ka nako tsotlhe. Kopa o ntshegofaletse le ene monna yo ke mo ratang ka pelo yotlhe le fa a sa nthate, mo okeletse masego le matlhogonolo a le gaufi le fa a le kgakala le nna, o se mohularele ka motlha ope, o mo itshwarele dibe tsa gagwe, o se moletlelele ka motlha ope go wela fatshe e re go wela fatshe a kgojwe ke maje, ditshireletso tsa go di nne di mo aparetse ke nako tsotlhe.

  Nna nkutlwele botlhoko, nna yo o ratang a sa ratwe, nna yo pelo ya me e kgarakgatshegang, mpontshetse Sedi jago go nkaetsa tsela e ke tshwanetseng ke e tsamae. O itse gotlhe ka ga me. Botshelong nka sotlega mme o nthuse ke nne ke go ngaparetse. Nna le wena ka nako tsotlhe. Go se kgatale gore mang a reng. Ntataise ka fa thatong ya gago. O nkgalelemele fela jaaka o tlhola fa ke go leofetse le fa ke leofetse ba bangwe. O nthuse go ikobela di kgalemelo tsa go ka metlha yotlhe.

  Ditsela bulegang, Modimo o nketeletse pele go nkaetsa tsa gagwe, dikgomotso tsa me, matshediso a me. Matlho a se mowa bulegang go bona sentle e se re kgotsa gongwe matlho a me a senama a ntsietse.Tsela di pedi Morena, ngwe le ngwe e siame ha fa wena o e eteletse pele. Ke tla go sala morago.

  Mogatsaka, pelo ya me e beletsa wena monna yo ke mo ratang ka pelo le moya wa me otlhe, ba kwa gae le Modimo fela. Modimo ke oo.Re godiseditswe mo go ene. Re rutilwe go bua le ene ka nako tsotlhe. Ga go sepe se se nyatsegileng se a se re diretseng go tloga tlholegong le tsalo ya rona. Tsotlhe tsa gagwe mo go rona e sale di le dintle go tloga tshimologong mme di tla tswelela di le dintle go fitlhela bokhutlong. Ke wa rona ka nako tsotlhe.

  Tlhorisego ke tla tlhorisega

  Mme itse fela se

  Ke go rata lorato swi mogatsaka????? wena moya wa moya wa me, wena nama ya nama ya me, wena pelo ya pelo ya me, wena botshelo jwa botshelo jwa me

  Rantings of a woman in love

  Leave a Reply